GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOSNOWICY

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy został utworzony uchwałą Rady Gminy Sosnowica Nr V/28/2007 z dnia 28 lutego 2007r. Działalność została rozpoczęta 22 maja 2007r. i prowadzona na podstawie wpisu do rejestru Instytucji Kultury. Zgodnie ze statutem GOK prowadzi działalność służącą zaspokojeniu potrzeb kulturalnych, informacyjnych i edukacyjnych. Współdziała z instytucjami i organizacjami z terenu gminy, organizuje kursy i szkolenia, imprezy kulturalne i sportowe, przedstawienia teatralne, plenery malarskie, prowadzi koła zainteresowań i promuje Gminę Sosnowica.

Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje  dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. Działalność instytucji finansowana jest ze środków budżetu Gminy w formie dotacji oraz pozyskuje środki finansowe z tytułu prowadzonej działalności, które wykorzystuje na działalność statutową.

 Prowadzone są stałe formy aktywności:

  • aerobik,
  • zespół taneczny – nauka tańca współczesnego,
  • zajęcia muzyczne – nauka śpiewu dla zespołu ludowego „Sosna”,
  • spotkania zespołu ludowego: „Sosna”,
  • zajęcia plastyczne,
  • spotkania stowarzyszeń: Aktywni w Sosnowicy, Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i okolic „Gościniec”, Stowarzyszenie SOS,
  • zajęcia świetlicowe: Nowy Orzechów, Zienki.

Dzieci i młodzież mogą korzystać z komputerów z dostępem do Internetu, stołu do bilardu, ping ponga i piłkarzyków.